5.11.2008

Batok

pangngaran an tanog na nagigibo kan sarong nagkakagrat na ayam
  1. Nakakauyam an batok kan ayam dyan sa balyong harong.
  2. Nakubanan kan batok si parahàbon.

berbo maggibo nin tanog; magkagrat

  1. Siging batok kan dangab ta dai pigbabahog.
  2. Siisay an pigpaparabatok sa luwas?
  3. Nagpaparapanbatok an rungaw na ayam.

No comments: