5.11.2008

Birik

adhetibo ribay o patalikod an pakagamit
 1. Birik an tsinelas kan akì.
 2. Dai nakakamalisya an soltero na birik an badò nya.

berbo pakarhayón an pakagamit; mag-itok o itokon

 1. Birikon mo an istip-in mo.
 2. Pag-abot nindo sa tahaw magbirik kamo patoo.

pangngaran an pag-itok sa kinamomogtakan o pwesto

 1. Luhay-luhay an birik kan gripo tangarig dai tolos maraot.
 2. Nakakalulâ an mga bayleng may birik.

Batok

pangngaran an tanog na nagigibo kan sarong nagkakagrat na ayam
 1. Nakakauyam an batok kan ayam dyan sa balyong harong.
 2. Nakubanan kan batok si parahàbon.

berbo maggibo nin tanog; magkagrat

 1. Siging batok kan dangab ta dai pigbabahog.
 2. Siisay an pigpaparabatok sa luwas?
 3. Nagpaparapanbatok an rungaw na ayam.

Barsá

pangngaran tarakód na kawayan o kahoy bilang sarong sakayan
 1. Barsa an gamit mi pagbalyo ni salog.
 2. Uso an barsa orog na kun bahâ.

Balós

berbo bayádan an sarong tawo sa saiyang kaginibohán

 1. Balosón mo nin pagkamoot ang kaangotan nya saimo.
 2. Dai ka magbalos ta dai ko man tinutuyong masiko ka.

pangngaran kabayadán o karibáy

 1. Iyo ini an balos mi sa tawong nagbalik kan si nawarang maleta.
 2. Suntok si balos kan aki sa nagdaklag sa saiya.

Balingkít

berbo bagaton an mga bitis

 1. Binalingkit an lalaki kaya nagsurukamang.
 2. Dakol na an nabalingkit kan pising iyan.

Badós

adhetibo igwang pigdadarang aki sa laog kan hawak
 1. Pirmi na sanang bados si nanay mo.
 2. Bados-bados an ikos.

berbo magdara nin aki sa laog kan hawak

 1. Mayò na siyang planong magbados pa.
 2. Dai ka magparalakaw kun banggi ta baad mabadosan ka.

5.09.2008

Bàngog

adhetibo mabatâ; malain an parong
 1. Mabangog an parong kan tawong daing karakarigos.
 2. Mabangogon an bolbog mo.

pangngaran maindatang parong

 1. Abót digdi an bangog.
 2. Nakakasuka an bangog kan tangkal.