5.11.2008

Badós

adhetibo igwang pigdadarang aki sa laog kan hawak
  1. Pirmi na sanang bados si nanay mo.
  2. Bados-bados an ikos.

berbo magdara nin aki sa laog kan hawak

  1. Mayò na siyang planong magbados pa.
  2. Dai ka magparalakaw kun banggi ta baad mabadosan ka.

No comments: