5.09.2008

Bàngog

adhetibo mabatâ; malain an parong
  1. Mabangog an parong kan tawong daing karakarigos.
  2. Mabangogon an bolbog mo.

pangngaran maindatang parong

  1. Abót digdi an bangog.
  2. Nakakasuka an bangog kan tangkal.

No comments: